Prawo własności przemysłowej - co warto o nim wiedzieć?
Informacje Ewa Jagodzińska - 24-07-2020

Prawo własności przemysłowej - co warto o nim wiedzieć?

Prawo własności przemysłowej ma za zadanie ochronę innowacji i kreatywnych osiągnięć ich autorów dając im wyłączne prawo do korzystania ze stworzonego przez siebie wynalazku lub oznaczenia. Z uwagi na swój charakter, prawo własności przemysłowej jest jedną z najważniejszych form własności firm odnoszących sukcesy na rynku oraz posiadających innowacyjne osiągnięcia. Do praw własności przemysłowej należą takie elementy, jak m. in. patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe oraz znaki towarowe.

Czym jest prawo własności przemysłowej?

Prawo własności przemysłowej jest regulowane na podstawie konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej. Jest to prawo podmiotowe lub zespół przepisów regulujących prawo podmiotowe do patentów na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W polskiej ustawie o prawie własności przemysłowej obecne są także topografie układów scalonych i nowe odmiany roślin. Według doktryny, ochronie z mocy prawa własności przemysłowej podlegają także informacje o charakterze know-how.

Prawo własności przemysłowej może mieć charakter zarówno prywatny, jak i publiczny. Własność przemysłowa odnosi się do dóbr intelektualnych, które są wykorzystywane w toku prowadzenia działalności gospodarczej. W ich poczet zalicza się m. in. twórcze rozstrzygnięcie danego problemu oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w przemyśle lub działalności gospodarczej. Własność przemysłowa nie jest natomiast tożsama z prawem autorskim, gdyż w celu uzyskania ochrony prawnej, konieczne jest dokonanie rejestracji we właściwym urzędzie.

Prawo własności przemysłowej - co warto o nim wiedzieć?

Prawo własności przemysłowej i jego najważniejsze elementy

Prawo własności przemysłowej najczęściej odnosi się do patentów. Pod pojęciem tym kryje się wyłączne prawo udzielane na wynalazek, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy oraz nadaje się do stosowania w przemyśle. Za nowy wynalazek można uznać taki, który nie jest częścią obecnego stanu techniki, czyli wszystkiego, co zostało ujawnione oraz jest powszechnie dostępne.

Odpowiedni poziom wynalazczy oznacza natomiast, że wynalazek nie wynika w oczywisty sposób ze stanu techniki, z kolei nadawanie się do przemysłowego stosowania to możliwość wykorzystania wynalazku w technicznym rozumieniu w wykonywania jakiejkolwiek działalności przemysłowej.

Innymi elementami, które chroni prawo własności przemysłowej są wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe. Wzór użytkowy jest udzielany na nowe i przydatne rozwiązania, które posiadają charakter techniczny. Użyteczność jest tu pojmowana jako umożliwienie osiągnięcia celu o praktycznym znaczeniu przy wykorzystywaniu lub produkowaniu wyrobów. Wzory przemysłowe to natomiast nowa oraz posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części nadana przez odpowiednie cechy - linie, kontury, kształty, kolory, struktura, ornamentację lub materiał wykonania.

Pod pojęciem znaku towarowego kryje się natomiast każde oznaczenie, które może zostać przedstawione w sposób graficzny. Warunkiem koniecznym jest odróżnienie w obrocie towarów należących do jednego przedsiębiorstwa od tych będących własnością drugiego.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki - Kancelaria Radców Prawnych.